Lunchtime Staff

Carol McGrady

Carol McGrady
Lunchtime Supervisor

Margaret Clark

Margaret Clark
Lunchtime Supervisor

Carole Schofield

Carole Schofield
Lunchtime Supervisor

Keeley Gregson

Keeley Gregson
Lunchtime Supervisor

Sharon Bah

Sharon Bah
Lunchtime Supervisor

Miss L Johnson

Miss L Johnson
Lunchtime Supervisor

Mr B GilfoyleLunchtime Supervisor

Mr B Gilfoyle
Lunchtime Supervisor

Kitchen Staff

Mr P Simmons
Kitchen Staff

Kitchen Staff

Ms A Nurqual-Kadir
Kitchen Staff

Kitchen Staff

Mrs G Pinder
Kitchen Staff

Kitchen Staff

Mrs V Vranesevic
Kitchen Staff

Kitchen Staff

Ms V Shaimany
Kitchen Staff